fbpx

Saopštenje
za javnost

Povodom velike uznemirenosti građana Grada Mostara, posebno građana sa područja MZ Bijelo polje i MZ Vrapčići, vezano za deponovanje mulja sa Uređaja za tretman otpadnih voda novog gradskog kolektora na Regionalnu deponiju „Uborak”, obavještavamo javnost, kao i sve subjekte koji žele to uraditi da nije moguća gore pomenuta aktivnost iz više razloga:

  1. U skladu sa okolinskom dozvolom na deponiju „Uborak” moguće je deponovati isključivo komunalni otpad,prikupljen i dopremljen na tačno određeni način,
  2. Uređaj za tretman otpadnih voda iz kanalizacije nije predat na upotrebu od strane izvođača radova,odnosno isti ne posjeduje upotrebnu dozvolu,
  3. Rezultati ispitivanja mulja sa uređaja u probnoj fazi izrađeni od strane nadležne stručne Institucije pokazuju prisustvo opasnih materija (teški metali i sl.) u vrlo visokim procentima što ukazuje da se isti može klasificirati kao opasni otpad,
  4. Prethodne vodne saglasnosti za objekat Deponije i Uređaja za tretman otpadnih voda iz kanalizacije su u koliziji, iako tretiraju sličan problem iz oblasti tretmana otpada.

Imajući u vidu dosadašnje probleme u radu Regionalne deponije”Uborak” sa stanovišta neadekvatnog prikupljanja i transporta komunalnog otpada,što ograničava normalan rad deponije u skladu sa propisima i standardima, u cilju zaštite zdravlja ljudi,zaštite prirodne sredine,zaštite privrednih resursa,nedopustivo je odlaganje mulja sa Uređaja za tretman otpadnih voda na Deponiju.

Problem zbrinjavanja odnosno tehnološkog tretmana mulja iz otpadnih kanalizacijskih voda mora se riješiti u skladu sa najvišim evropskim standardima iz ove oblasti za šta postoje tehnološka rješenja kao i primjeri u okruženju.

Insistiramo da nadležni organi Grada Mostara ali i Kantona poduzmu sve zakonom propisane mjere u cilju iznalaženja cjelovitog rješenja za tretman mulja iz kanalizacijskih voda. Insistiramo na pribavljanju svih potrebnih saglasnosti prije puštanja postrojenja u rad, uključujući i zahtjev za preispitivanje Okolinske dozvole za rad Prečistača otpadnih voda,
koju je izdalo Federalno ministarstvo okoliša.

Javnim komunalnim preduzećima u Gradu Mostaru neophodno je osigurati sve potrebne uslove i sredstva za obavljanje njihove djelatnosti u skladu sa važećim standardima i propisima. Gradski odbor SDA Mostar zahtjeva od nadležnih institucija Grada Mostara,kao i resornih ministarstava Hercegovačko neretvanskog kantona da poduzmu sve zakonom propisane mjere u cilju efikasnog funkcionisanja komunalne djelatnosti što jeste jedan od najvažnijih interesa i potreba građana Grada Mostara.

Gradski odbor SDA Mostar


Komentariši