Statut

I OPĆE ODREDBE

Član 1.

Stranka demokratske akcije je narodna stranka političkog centra, otvorena za sve građane Bosne i Hercegovine, čija su načela, ciljevi i organizacija utvrđeni Programom i Statutom.

Član 2.

Naziv Stranke je: STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE (u daljem tekstu: Stranka). Skraćeni naziv Stranke je: SDA. U skladu sa važećim propisima, naziv Stranke se može koristiti na jednom ili više stranih jezika. Sjedište Stranke je u Sarajevu.

Član 3.

Stranka djeluje na području države Bosne i Hercegovine, a u skladu sa odgovarajućim propisima i u inozemstvu.

Član 4.

Stranka demokratske akcije i ostale organizacije uspostavljene kao samostalne političke organizacije, pod imenom i idejom SDA, predstavljaju jedinstveni pokret SDA u svijetu, a međusobne odnose uređuju posebnim aktima.

Član 5.

U okviru Stranke djeluju:

 • Asocijacija mladih SDA kao njena omladinska organizacija
 • Asocijacija žena kao oblik aktivnosti žena članova Stranke
 • Asocijacija “FATMA” za brigu o odgoju i obrazovanju djece, prvenstveno djece bez roditelja, posebno djece šehida i poginulih boraca
 • Fond za stipendiranje i kreditiranje učenika i studenata “FONUS” (sa svojstvom pravnog lica)
 • Politička akademija SDA (sa svojstvom pravnog lica)

Skraćeni naziv omladinske organizacije SDA je “AM SDA”, Asocijacije “FATMA” je “FATMA” a Fonda za stipendiranje nadarenih učenika i studenata skraćeni naziv je “FONUS”.

Član 6.

Organizacija Asocijacije mladih, Asocijacije žena i Asocijacije “FATMA” u osnovi prati organizaciju Stranke, a finansiraju se u okviru Finansijskog plana Stranke. Odlukom Glavnog odbora Stranke uređuju se osnove organizacije i djelovanja Asocijacije mladih SDA, Asocijacije žena i Asocijacije “FATMA”, pojedinačno, a njihovim aktima se dalje razrađuju.

Član 7.

Stranka ima svojstvo pravnog lica.

Član 8.

Stranku predstavlja i zastupa predsjednik Stranke. U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika Stranke, Stranku predstavlja i zastupa zamjenik predsjednika Stranke , a u njegovoj odsutnosti ili spriječenosti jedan od potpredsjednika ili generalni sekretar, prema odluci Predsjedništva Stranke. Općinske, kantonalne, regionalne i gradske organizacije zastupaju predsjednici ovih organizacija na osnovu ovlašćenja predsjednika Stranke. Sadržaj i obim ovlašćenja bliže se uređuju odlukom Predsjedništva Stranke.

Član 9.

Stranka ima pečat, znak (amblem), zastavu i svečanu pjesmu. Na akte predsjednika Stranke, Suda časti i Nadzornog odbora stavlja se pečat Stranke. Pečat imaju i Glavni odbor, Predsjedništvo Stranke, te kantonalni, regionalni, gradski i općinski odbori (organizacije). Na akte radnih tijela organa Stranke bilo kojeg nivoa stavlja se pečat organa koji ih je imenovao. Pečat je okruglog oblika sa tekstom: STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE, sa naznakom odbora – organa i amblemom Stranke u sredini. Odlukom Glavnog odbora utvrđuju se znak (amblem) i zastava Stranke.

Član 10.

Stranka i niže organizacione jedinice imaju prijemni štambilj koji se stavlja na sve akte primljene u Stranci. Štambilj je pravougaonog oblika, a sadrži znak, naziv Stranke, oznaku za
broj i datum, broj priloga i drugo po potrebi.

Član 11.

Na akte Stručnih službi Stranke stavlja se pečat Stranke, a može se koristiti i poseban pečat sa nazivom i tekstom “Stručne službe SDA”.

Član 12.

Bliže odredbe o izgledu i upotrebi pečata, štambilja, znaka (amblema) i zastave Stranke donosi Predsjedništvo Stranke.

II CILJEVI STRANKE I NAČIN NJIHOVOG OSTVARIVANJA

Član 13.

Stranka se, u okviru demokratske utakmice, bori za ostvarenje svog Programa i svojih ciljeva pridobijanjem birača, učešćem na izborima i učešćem u radu predstavničkih i drugih tijela vlasti, srazmjerno svom uspjehu na slobodnim izborima.

Član 14.

Ciljevi Stranke su utvrđeni Programom Stranke, a obuhvataju posebno:

 • očuvanje suvereniteta, nezavisnosti i cjelovitosti države Bosne i Hercegovine, kao i nepovredivosti njenih granica
 • zalaganje za punopravno uključivanje Bosne i Hercegovine u evropske i svjetske organizacije
 • afirmaciju bosanskog identiteta kao zajedničkog identiteta svih građana Bosne i Hercegovine
 • afirmaciju i odbranu nacionalne samobitnosti kao i nesputan kulturni i svaki drugi razvoj svih naroda, nacionalnih i etničkih manjina u Bosni i Hercegovini
 • demokraciju u društvenom i političkom životu i funkcioniranje pravne države
 • afirmaciju ljudskih prava i sloboda
 • slobodnu aktivnost vjerskih zajednica zasnovanu na autonomiji i vjerskim slobodama građana
 • dosljedno provođenje principa tržišne privrede, ravnopravnost svih oblika vlasništva, privatno poduzetništvo i ukidanje svojine bez vlasnika
 • odgoj i obrazovanje u skladu sa tradicijom i suvremenim potrebama bosanskohercegovačkog društva
 • unapređivanje socijalnih prava
 • zalaganje za prava Bošnjaka u Sandžaku i drugim regionima
 • razvijanje saradnje i jačanje veza sa BH dijasporom
 • afirmaciju mladih i njihovo uključivanje u javni i društveni život.

Pod Programom Stranke podrazumijeva se dokument usvojen na Kongresu ili drugom odgovarajućem organu Stranke programskog sadržaja.

Član 15.

Stranka će u ostvarivanju zajedničkih ciljeva sarađivati sa srodnim organizacijama u zemlji i inozemstvu u skladu sa zakonom, drugim propisima i ovim Statutom.
Odluku o saradnji donosi Predsjedništvo, na prijedlog predsjednika Stranke.

Član 16.

Stranka može biti član međunarodnih političkih udruženja čije je djelovanje u skladu sa njenim programskim načelima i ciljevima. Odluku o učlanjivanju donosi Glavni odbor, na prijedlog Predsjedništva.

Član 17.

Rad Stranke i njenih organa je javan. Javnost rada ostvaruje se javnim djelovanjem i redovnim obavještavanjem članstva i javnosti o svim bitnim pitanjima vezanim za rad Stranke.
U cilju informiranja članstva i javnosti, Stranka u skladu sa zakonom može izdavati svoja glasila i druge publikacije, a sredstva javnog izvještavanja mogu pratiti rad Stranke i njenih organa na svim nivoima. Odlukom o pokretanju glasila ili posebnom odlukom imenuje se uređivački odbor, odnosno odgovorni urednik glasila. Odluku iz prethodnog stava donosi Predsjedništvo Stranke. Izuzetno, organi Stranke mogu ograničiti ili isključiti javnost kada bi javnost rada mogla ugroziti ostvarenje njihovih ciljeva i zadataka.

III ČLANSTVO

Član 18.

Članom Stranke može postati svaki punoljetan i poslovno sposoban građanin koji prihvata Program i Statut Stranke, koji nije član druge političke stranke i koji prihvata Etički kodeks Stranke. Potpisivanjem pristupnice iskazuje se želja za članstvom u SDA. Članom Stranke postaje se nakon što se potvrdi potpisana pristupnica. Pristupnice se predaju mjesnom ogranku prema mjestu prebivališta budućeg člana stranke. Evidencija članstva u mjesnim ograncima je baza za uspostavljanje i praćenje jedinstvene centralne evidencije članstva u Stranci (Registar članova). Jedinstveni centralni registar članstva vodi se u Stručnim službama Stranke. Članovima Stranke se izdaje članska karta čiji izgled i sadržaj utvrđuje
Predsjedništvo Stranke.

Član 19.

Pristupnica(e) se odmah dostavlja(ju) na potvrdu općinskom Izvršnom odboru Stranke, prema mjestu prebivališta novog člana Stranke koji će, ukoliko smatra da za to nema smetnji, potvrditi pristupnicu (verificirati pristupanje u Stranku), a odluku o tome dostaviti novom članu Stranke, pripadajućem mjesnom odboru, kantonalnoj, regionalnoj organizaciji SDA, te Stručnim službama Stranke radi uvođenja u Centralni registar. Odluka kojom se odbija potvrditi pristupanje Stranci mora biti obrazložena, a razlozi za odbijanje mogu biti članstvo u drugoj stranci, moralni lik i djelovanje koje nije u skladu sa ciljevima i programskim načelima Stranke i sl.

Na odluku o odbijanju pristupnice, potpisnik pristupnice – budući član Stranke ima pravo prigovora u roku od 8 dana od dana prijema odluke. O prigovoru odlučuje Sud časti Stranke u roku od 30 dana od dana podnošenja prigovora. Odluka Suda časti je konačna i ne može se pobijati pred drugim organima Stranke.

Član 20.

Prava člana Stranke su:

 • da sudjeluje u odlučivanju o svim bitnim pitanjima za Stranku, neposredno ili preko izabranih predstavnika u organima Stranke
 • da bira i da bude biran u organe Stranke
 • da bude obaviješten o stanju i aktivnostima Stranke, njenih organa i tijela
 • da daje inicijative, prijedloge i mišljenja u vezi sa radom Stranke i aktuelnim društvenim pitanjima koja zahtijevaju angažman Stranke
 • da kod duže promjene boravišta (preko šest mjeseci) učestvuje u radu mjesnog ogranka Stranke na čijem se području nalazi (isključuje se pasivno biračko pravo u tom mjesnom ogranku)
 • druga prava koja proizilaze iz prirode članstva

Član 21.

Dužnosti člana Stranke su:

 • da djeluje u skladu sa Programom, Statutom i drugim aktima Stranke
 • da se aktivno zalaže za ostvarivanje ciljeva Stranke
 • da u institucijama političkog sistema dosljedno zastupa programska opredjeljenja i stavove organa Stranke
 • da plaća članarinu
 • da provodi odluke organa Stranke
 • da čuva i unapređuje ugled Stranke

Odgovornost članova Stranke regulira se posebnim pravilnikom, koji donosi Glavni odbor.

Član 22.

Članstvo u Stranci prestaje:

 • istupom na vlastiti zahtjev
 • isključenjem zbog djelovanja suprotnog Programu, Statutu i odlukama Stranke
 • smrću člana
 • kandidiranjem na izborima bez saglasnosti Stranke
 • učlanjenjem u drugu stranku

Član 23.

Odluku o isključenju iz članstva donosi općinski Izvršni odbor Stranke samoinicijativno ili na obrazložen prijedlog mjesnog odbora Stranke kojemu član pripada. Prije donošenja odluke omogućit će se članu Stranke, protiv koga se postupak vodi, da obrazloži svoja stajališta i podnese potrebne dokaze u svoju odbranu. Odluku o isključenju iz članstva mogu donijeti i Glavni odbor, te Predsjedništvo Stranke. Protiv odluke o isključenju može se podnijeti žalba u roku od 15 dana od primitka odluke. O žalbi odlučuje Sud časti Stranke u roku od 60 dana od dana podnošenja žalbe. Odluka Suda časti je konačna i ne može se pobijati pred drugim organima Stranke. Član Stranke ima pravo istupiti iz Stranke podnošenjem pisane izjave o istupanju. Izjava se podnosi općinskom Izvršnom odboru Stranke.

IV ORGANIZACIJA STRANKE

A) ORGANI I RADNA TIJELA STRANKE

Član 24.

Organi Stranke su:

 • Kongres
 • Konvencija
 • Glavni odbor
 • Predsjednik
 • Predsjedništvo
 • Nadzorni odbor i
 • Sud časti

1. Kongres

Član 25.

Najviši organ Stranke je Kongres. Jedan broj delegata Kongresa se bira, jedan broj je prema položaju, a određeni broj delegata imenuje Predsjedništvo na prijedlog predsjednika
Stranke. Delegati Kongresa biraju se u općinskim, kantonalnim i regionalnim organizacijama te iz reda članova Stranke u inozemstvu. Prema položaju, delegati Kongresa su predsjednik Stranke, članovi Glavnog odbora, Predsjedništva, Nadzornog odbora i Suda časti, sa tekućim i aktivnim mandatom. Broj, način izbora i kriterije za izbor delegata Kongresa utvrđuje Glavni odbor Stranke odlukom. Predsjedništvo Stranke, na prijedlog predsjednka Stranke imenuje do 5 (pet) % delegata u odnosu na broj delegata Kongresa koji se bira, a sa ciljem da se osigura ravnomjernija zastupljenost svih slojeva članstva, i to prema kriteriju stručnosti, teritorijalne i nacionalne zastupljenosti, starosne dobi, spolne strukture i doprinosa u djelovanju Stranke. Mandat delegata traje 4 (četiri) godine.

Član 26.

Kongres Stranke:

 • usvaja Program Stranke
 • usvaja Statut Stranke
 • razmatra i ocjenjuje rad Stranke i njenih organa između dva Kongresa (Izvještaj o radu predsjednika Stranke, Glavnog odbora, Suda časti i Nadzornog odbora)
 • bira i razrješava predsjednika Stranke, zamjenika predsjednika i potpredsjednika
 • bira i razrješava Glavni odbor Stranke (dio članova u skladu sa članom 35. ovog Statuta)
 • bira i razrješava Nadzorni odbor
 • bira i razrješava Sud časti
 • donosi druge akte općeg karaktera

Član 27.

Program i Statut Stranke, kao i njihove izmjene i dopune, donose se dvotrećinskom većinom prisutnih delegata Kongresa.

Član 27 a)

Kongres bira predsjednika Stranke između više predloženih kandidata sa liste koju je konačno utvrdio Glavni odbor. Na prijedlog novoizabranog predsjednika Stranke, Kongres bira zamjenika predsjednika stranke i 5 (pet) potpredsjednika između više kandidata u odnosu na broj koji se bira. Novoizabrani predsjednik Stranke predlaže kandidate za zamjenike i potpredsjednike sa šire liste koju je utvrdio Glavni odbor. Izabrani su oni kandidati koji su dobili najveći broj glasova delegata prisutnih na Kongresu.

Član 28.

Kongres može biti redovni i vanredni. Redovni kongres održava se svake 4 (četiri) godine a prema ukazanoj potrebi može se sazvati i ranije (vanredni Kongres). Odluku o sazivanju Kongresa donosi Glavni odbor. Inicijativu za sazivanje vanrednog Kongresa mogu podnijeti najmanje 20 (dvadeset) općinskih organizacija Stranke, 1/3 (jedna trećina)
kantonalnih/regionalnih organizacija Stranke, te 1/3 (jedna trećina) članova Glavnog odbora. U slučaju kada je podnesena inicijativa za pokretanje postupka provjere ili razrješenja predsjednika Stranke, zamjenika predsjednika Stranke, jednog ili više potpredsjednika Stranke, Glavni odbor sa 2/3 glasova od ukupnog broja članova Glavnog odbora može donijeti odluku o sazivanju vanrednog Kongresa. Inicijativom iz stava 4. ovog člana smatra se odluka općinskog, kantonalnog ili regionalnog odbora Stranke.

2. Konvencija

Član 29.

Kada iz bilo kojih razloga a naročito zbog ratnog stanja, neposredne ratne opasnosti ili drugih vanrednih prilika nije moguće održati redovni Kongres Stranke, saziva se Konvencija Stranke. Konvencija se može sazvati i radi izbora funkcionera Stranke koje bira Kongres, ukoliko je neko od tih mjesta iz bilo kojeg razloga ostalo upražnjeno, a do redovnog Kongresa je ostalo više od 1/3 (jedna trećina) mandata te kada predsjednik Stranke ili Glavni odbor ocijeni da o politici i ciljevima Stranke, aktuelnoj situaciji u zemlji ili šire treba upoznati izabrane
organe Stranke i/ili predstavnike nižih organizacionih jedinica Stranke.

Konvenciju Stranke čine: predsjednik Stranke, članovi Glavnog odbora i Predsjedništva Stranke, članovi Suda časti i Nadzornog odbora, članovi Predsjedništva Asocijacije mladih, članice Predsjedništva Asocijacije žena, predsjednici općinskih, gradskih, regionalnih i kantonalnih organizacija Stranke i poslanici SDA u zakonodavnim organima države Bosne i Hercegovine i entiteta.

Član 30.

Konvenciju saziva predsjednik u skladu sa članom 29. stav 2. Statuta Stranke ili Glavni odbor. Konvencija ima sva ovlaštenja Kongresa, kao i druga ovlaštenja utvrđena ovim Statutom.
Ukoliko se prije isteka roka od dvije godine od dana održavanja Konvencije steknu uvjeti za održavanje Kongresa Stranke, Glavni odbor može odlučiti da se sazove redovni Kongres i potvrde odluke Konvencije. U protivnom mandat organa izabranih na Konvenciji traje četiri godine i smatra se redovnim mandatom u Stranci.

Član 31.

Odluke Konvencije zahtijevaju većinu glasova, kao što se odlučuje i na Kongresu Stranke, a imaju snagu kongresnih odluka.

3. Glavni odbor

Član 32.

Glavni odbor je najviše političko tijelo Stranke između dva zasjedanja Kongresa. Glavni odbor ukupno broji 114 (stotinučetrnaest) članova.

Član 33.

Glavni odbor iz svog sastava bira predsjednika i 3 (tri) zamjenika predsjednika Glavnog odbora. Predsjednik priprema, saziva i vodi sjednice Glavnog odbora.

Predsjednik i zamjenici predsjednika Glavnog odbora, u saradnji sa predsjednikom, generalnim sekretarom i Predsjedništvom Stranke u cjelini, staraju se o provođenju odluka Glavnog odbora.

Zamjenici predsjednika Glavnog odbora mijenjaju predsjednika u slučaju njegove odsutnosti i/ili spriječenosti i obavljaju druge poslove koje im povjeri predsjednik Glavnog odbora u skladu sa Poslovnikom o radu. Glavni odbor Stranke imenuje svoje komisije. Članovi komisija su isključivo članovi Glavnog odbora. Komisije prethodno razmatraju sva pitanja, koja se
mogu naći na dnevnom redu sjednice Glavnog odbora. Broj komisija, njihove nadležnosti i način rada utvrđuje Glavni odbor Poslovnikom o radu.

Član 34.

Glavni odbor se saziva po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca. Predsjednik Glavnog odbora će obavezno sazvati sjednicu Glavnog odbora kada to zatraži Predsjedništvo, najmanje 19 (devetnaest) članova Glavnog odbora ili predsjednik Stranke.

Član 35.

Kongres Stranke bira 85 (osamdeset pet) članova Glavnog odbora. Kandidiranje i izbor članova Glavnog odbora vrši se tako da se osigura srazmjerna zastupljenost sa područja kantonalnih i regionalnih odbora – organizacija Stranke (u okviru toga općinskih organizacija), te predstavnika članova Stranke u inozemstvu (za pojedine zemlje sa brojnijim članstvom Stranke) – izborne jedinice. Najmanje ¼ od ukupnog broja članova Glavnog odbora moraju biti iz jednog od entiteta. Na prijedlog Asocijacije mladih SDA, 5 (pet) članova Glavnog odbora se bira
sa posebnog dijela u okviru jedinstvene liste kandidata. Na prijedlog Asocijacije žena SDA, 5 (pet) članova Glavnog odbora se bira sa dijela u okviru jedinstvene liste kandidatkinja.

Predsjednici kantonalnih i regionalnih odbora Stranke, predsjednik SDA Brčko-Distrikt BiH kao i predstavnik (predsjednik) članova Stranke sa boravkom/prebivalištem u državama Evrope, prema položaju su članovi Glavnog odbora (18- osamnaest članova). Na prijedlog predsjednika Stranke, članovi Glavnog odbora izabrani na Kongresu, uključujući i članove Glavnog odbora prema položaju, biraju još 11 (jedanaest) članova Glavnog odbora radi osiguranja ravnomjernije zastupljenosti svih slojeva članstva ( npr. osiguranje etničke, kvalifikacione, polne, starosne zastupljenosti i dr).

Član 36.

Između dva zasjedanja Kongresa, Glavni odbor moţe kooptirati odgovarajući broj članova radi popune upraţnjenih mjesta. Kooptiranje se vrši sa liste kandidata o kojoj se glasalo na Kongresu odnosno sa liste iz stava 2, 3, 4 i 6 prethodnog člana ovog Statuta, i to verificiranjem mandata sljedećem kandidatu prema broju dobivenih glasova i tako redom sa područja i u dio liste na kojoj je došlo do promjene. Ukoliko na listi nema drugih kandidata ili su postojeći prema ocjeni Kadrovske komisije Stranke u međuvremenu postali nepodobni za izbor u
organe Stranke, utvrdit će se novi prijedlozi kandidata.

Član 37.

Glavni odbor:

 • utvrđuje prijedloge dokumenata i drugih akata (Program, Statut, rezolucije, deklaracije, odluke itd.) koje donosi Kongres
 • donosi odluke od načelnog i posebnog značaja između dva Kongresa
 • donosi opće akte Stranke utvrđene ovim Statutom
 • stara se o provođenju odluka, odnosno drugih akata Kongresa i Konvencije Stranke
 • bira i razrješava Predsjedništvo i druge organe i funkcionere Stranke u skladu sa ovim Statutom
 • utvrđuje konačnu listu kandidata za izbor Predsjednika Stranke, Glavnog odbora, Nadzornog odbora i Suda časti
 • utvrđuje širu listu kandidata za izbor zamjenika predsjednika i potpredsjednike Stranke
 • imenuje odbore i komisije za proučavanje i izvršavanje pojedinih zadataka iz svoje nadležnosti i razmatra njihovo izvršenje
 • odlučuje o redovnim i vanrednim pravnim lijekovima protiv odluka drugih organa Stranke, ako je to Statutom ili drugim općim aktom Stranke predviđeno
 • ima i druga ovlaštenja i obaveze koja mu Kongres i/ili Konvencija Stranke stavi u nadležnost

Glavni odbor razmatra podnesenu inicijativu za pokretanje postupka provjere povjerenja ili razrješenja predsjednika Stranke, zamjenika predsjednika, jednog ili više potpredsjednika Stranke, kao i ostalih članova organa Stranke koje bira Kongres.

Član 37 a)

Pravo evidentiranja kandidata koje bira Kongres imaju: predsjednik Stranke, Predsjedništvo, Glavni odbor, kantonalni, regionalni, gradski i općinski odbori, kao i odbor Distrikta Brčko BiH. Kandidata za predsjednika Stranke može predložiti najmanje 30 (trideset) članova Glavnog odbora ili 3 (tri) kantonalna/regionalna odbora ili 15 (petnaest) općinskih odbora.
Kandidata za zamjenika predsjednika Stranke može predložiti najmanje 25 (dvadeset pet) članova Glavnog odbora ili 2 (dva) kantonalna/regionalna odbora ili 10 (deset) općinskih odbora. Kandidata za potpredsjednika Stranke mogu predložiti najmanje 20 (dvadeset) članova Glavnog odbora ili 1 (jedan) kantonalni/regionalni odbor ili 5 (pet) općinskih odbora.
Konačnu odluku o prijedlozima iz prethodnih stavova donosi Glavni odbor utvrđivanjem konačne liste za predsjednika i šire liste za zamjenika i potpredsjednika.

Član 38.

4. Predsjednik Stranke

 • predstavlja i zastupa Stranku
 • saziva, predsjedava i učestvuje u radu Predsjedništva Stranke te učestvuje u radu Glavnog odbora Stranke, sa pravom glasa
 • pokreće pred organima Stranke rješavanje političkih i drugih pitanja od važnosti za Stranku (njene ciljeve i Program)
 • koordinira rad svih organa Stranke i brine se o provođenju njihovih odluka, zaključaka i drugih akata
 • otvara Kongres
 • podnosi informacije Glavnom odboru i izvještaj o radu Kongresu Stranke
 • obavlja druge poslove u skladu sa Statutom i drugim aktima Stranke te poslove koje mu povjeri Kongres, Konvencija, Glavni odbor i Predsjedništvo Stranke

Predsjednik može ovlastiti zamjenika predsjednika Stranke ili jednog od potpredsjednika Stranke da saziva i vodi sjednice Predsjedništva.

5. Zamjenik predsjednika Stranke

Član 39.

Stranka ima zamjenika predsjednika Stranke. Zamjenik predsjednika zamjenjuje predsjednika Stranke u slučaju njegove spriječenosti ili nemogućnosti da obavlja svoju funkciju i tada ima prava, ovlaštenja i odgovornosti predsjednika Stranke.

6. Predsjedništvo Stranke

Član 40.

Izvršno-politički organ Stranke je Predsjedništvo koje ukupno broji 25 (dvadest pet) članova. Predsjedništvo čini po položaju predsjednik, zamjenik predsjednika Stranke,
potpredsjednici, generalni sekretar Stranke, član Predsjedništva Bosne i Hercegovine izabran kao kandidat SDA, predsjednik Kluba poslanika SDA u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predsjednik Asocijacije mladih SDA i predsjednica Asocijacije žena SDA. Ostalih 14 (četrnaest) članova Predsjedništva bira Glavni odbor.

Glavni odbor prvo bira 7 (sedam) članova Predsjedništva, od većeg broja predloženih kandidata od broja koji se bira, a koji su predloženi od Glavnog odbora. Nakon toga, Glavni odbor bira i preostalih 7 (sedam) članova Predsjedništva na prijedlog predsjednika Stranke, glasanjem za listu ili protiv liste. Pravilima izbornog postupka utvrđuju se način predlaganja i izbora 7 (sedam) članova Predsjedništva koje predlažu članovi Glavnog odbora. Predsjedništvo Stranke mora u svom sastavu sadržavati teritorijalnu zastupljenost kantona i regija te Distrikta Brčko BiH, s tim da najmanje ¼ (jedna četvrtina) od ukupnog broja članova Predsjedništva moraju biti iz jednog od entiteta.

Na sjednice Predsjedništva obavezno se poziva predsjednica Asocijacije Fatma. Predsjednica Asocijacije Fatma učestvuje u radu Predsjedništva bez prava odlučivanja.

Član 41.

Predsjedništvo Stranke:

 • izvršava odluke i provodi stavove Kongresa, Konvencije i Glavnog odbora Stranke
 • utvrđuje nacrte odluka i drugih akata koje donosi Kongres, prijedloge akata koje donosi Glavni odbor ili Konvencija Stranke u okviru svojih ovlaštenja
 • provodi političku djelatnost na osnovu programa rada Stranke
 • utvrđuje izborne ciljeve
 • vodi brigu i raspolaže imovinom Stranke u skladu sa Statutom i drugim općim aktima Stranke (donošenjem pojedinačnih ili općih odluka, zaduženja i sl.)
 • razmatra i usvaja godišnji finansijski plan i izvještaj
 • razmatra i usvaja izvještaje o finansijskom poslovanju Stranke
 • donosi Pravilnik o organizaciji Stručnih službi Stranke, Pravilnik o materijalno-finansijskom poslovanju i druge opće akte Stranke, za koje je ovlašten Statutom ili odlukom Glavnog odbora
 • ima i druge nadležnosti utvrđene Statutom i drugim općim aktima, u okviru odluka i naloga Kongresa, Konvencije i Glavnog odbora Stranke

Član 42.

Članovi Predsjedništva preuzimaju zaduženja po pojedinim oblastima i odgovorni su za praćenje i predlaganje politike Stranke u toj oblasti. Odluku o zaduženjima donosi Predsjedništvo na prijedlog predsjednika Stranke.

Član 43.

Predsjedništvo Stranke posebnim odlukama uređuje osnivanje i donosi odluku o pokretanju-izdavanju glasila i drugih publikacija Stranke. Na nižim nivoima, odluku o izdavanju glasila donose odgovarajući izvršni organi uz prethodnu saglasnost Predsjedništva Stranke.

7. Potpredsjednici Stranke

Član 44.

Stranka ima 5 (pet) potpredsjednika.

8. Generalni sekretar

Član 46.

Stranka ima generalnog sekretara kojega, na prijedlog predsjednika Stranke, bira Glavni odbor. Generalni sekretar Stranke pomaže predsjedniku Stranke, zamjeniku predsjednika Stranke i potpredsjednicima Stranke, te predsjedniku i zamjeniku predsjednika Glavnog odbora u organizaciji i koordinaciji njihovog rada, rukovodi radom izvršnih sekretara i brine za organizaciono funkcioniranje Stranke, ima druga ovlaštenja i odgovornosti utvrđena ovim Statutom i ostalo što će precizirati Predsjedništvo Stranke. Za pojedine oblasti rada u Stranci imenuju se izvršni sekretari. Izvršne sekretare, na prijedlog Predsjednika Stranke, uz pribavljeno mišljenje generalnog sekretara, imenuje Predsjedništvo Stranke.

Član 46 a)

Najmanje po jedan pripadnik iz reda svakog od konstiutivnih naroda i ostalih bit će izabran na jednu od funkcija: predsjednik Stranke, zamjenik predsjednika, potpredsjednici Stranke, predsjednik Glavnog odbora, generalni sekretar, zamjenici predsjednika Glavnog odbora ili predsjednik Asocijacije mladih. Pravilima izbornog postupka bit će propisan način
osiguranja navedene zastupljenosti.

 

9. Kadrovska i druge komisije Stranke

Član 47.

Radi odlučivanja u pojedinim oblastima ili proučavanja pojedinih pitanja i pripremanja prijedloga rješenja, Predsjedništvo Stranke imenuje Kadrovsku komisiju, Komisiju za opće akte, Komisiju za međunarodnu saradnju i Komisiju za dijasporu, a može obrazovati i druge komisije. Komisije se obrazuju od članova Predsjedništva i Glavnog odbora Stranke, a
u njihov sastav mogu ući i drugi članovi Stranke.

Član 48.

Kadrovska komisija Stranke broji 7 (sedam) članova, a stara se o kadrovima Stranke, njihovom pravilnom usmjeravanju i rasporedu te predlaže i prati provođenje kadrovske politike Stranke. Po potrebi, Predsjedništvo može imenovati više kadrovskih komisija za pojedine oblasti kadrovske politike (unutarstranačka pitanja, državna pitanja, itd.) u kojem slučaju komisije broje od tri do pet članova.

Član 49.

Komisija za opće akte Stranke broji 7 (sedam) članova, priprema nacrte općih akata Stranke, prati njihovu primjenu, daje tumačenja i uputstva za njihovu primjenu, osim onih za koja uputstva daje drugi ovlašćeni organ Stranke, i utvrđuje prečišćeni tekst Statuta i drugih općih akata Stranke.

Član 50.

Komisija za međunarodnu saradnju broji 11 (jedanaest) članova, obavlja poslove koji se odnose na međunarodnu saradnju Stranke sa drugim strankama i organizacijama u svijetu u skladu sa programskim načelima i ciljevima Stranke. Komisija prati politička dešavanja u Evropi i Svijetu i o tome izvještava Predsjedništvo Stranke, te predlaže Predsjedništvu konkretne
aktivnosti u cilju uspostavljanja i unapređenja odnosa sa drugim političkim partijama na međunarodnom planu. Komisija provodi i sve druge aktivnosti u pripremi Stranke za njeno predstavljanje na međunarodnoj političkoj sceni.

Član 51.

Komisiju za dijasporu imenuje Predsjedništvo Stranke. Komisija za dijasporu obavlja poslove koji se odnose na pitanja dijaspore, te predlaže Glavnom odboru i Predsjedništvu Stranke aktivnosti u cilju jačanja odnosa sa BH dijasporom. Komisija za dijasporu, prema ukazanoj potrebi, može se formirati i na kantonalnom, regionalnom i općinskom nivou.

10. Nadzorni odbor

Član 52.

Nadzorni odbor nadzire materijalno – finansijsko poslovanje Stranke u cjelini i svih njenih organizacija i ogranaka. Nadzorni odbor postupa po svojoj inicijativi ili na zahtjev Glavnog odbora, Predsjedništva odnosno predsjednika Stranke. Nadzorni odbor se sastoji od predsjednika, zamjenika predsjednika i tri člana. Po potrebi, Nadzorni odbor će imenovati stručne timove za različite oblasti svoga rada. Nadzorni odbor podnosi Izvještaj o materijalno-finansijskom poslovanju Stranke Glavnom odboru jednom godišnje, a Kongresu Stranke podnosi
zbirni Izvještaj za četverogodišnji period.

Član 53.

Za područje općinskih, kantonalnih, regionalnih i gradskih organizacija imenuje se finansijska komisija, koja broji od 3-5 (tri do pet) članova. Komisiju imenuje općinski, kantonalni, regionalni ili gradski odbor. Finansijska komisija nadzire finansijsko poslovanje Stranke na svom području, a postupa po svojoj incijativi, kao i incijativi organa Stranke sa svoga područja.

Član 54.

Prilikom razmatranja izvještaja i/ili informacija o materijalno-finansijskom poslovanju Stranke, odnosno finansijskog plana na bilo kojem nivou organiziranja Stranke, obavezno će se zatražiti mišljenje Nadzornog odbora, odnosno Finansijske komisije. Dokument iz prethodnog stava koji ne podrži Nadzorni odbor, odnosno Finansijska komisija, vraća se obrađivaču na doradu sa njihovim sugestijama i primjedbama a može biti ponovo razmatran nakon otklanjanja opravdanih primjedbi datih od strane Nadzornog odbora, odnosno Finansijske komisije.

11. Sud časti

Član 55.

Sud časti rješava žalbe na odluke o izricanju mjera odgovornosti, kao i druge slučajeve koji su mu dati u nadležnost Statutom ili drugim općim aktom Stranke. Sud časti je dužan da donese odluku po žalbi u roku od 30 (trideset) dana, a u izuzetno obimnim predmetima i složenim slučajevima u roku od 60 (šezdeset) dana. Sastoji se od predsjednika, zamjenika predsjednika i 9 (devet) članova. Radi u Vijeću od 3 (tri) člana uključivši i predsjednika Vijeća. Sastav Vijeća za svaki slučaj određuje predsjednik Suda časti. U postupku pred Sudom časti shodno će se primijeniti odredbe općih propisa koje reguliraju utvrđivanje odgovornosti (npr. disciplinski postupak i sl.).

12. Savjeti Stranke

Član 56.

Stranka formira Savjet Stranke kao savjetodavno tijelo za proučavanje i razmatranje općih i posebnih pitanja te davanje mišljenja i preporuka organima Stranke. Savjet postupa po svojoj inicijativi ili na zahtjev nekog od organa Stranke. Predsjednika i članove Savjeta imenuje Glavni odbor odlukom i to iz reda javnih i/ili kulturnih radnika, te istaknutih stručnjaka i privrednika, članova Stranke, kao i drugih osoba koje nisu članovi Stranke. Prilikom donošenja odluke o imenovanju, odredit će se predsjednik, odnosno jedan ili više zamjenika predsjednika Savjeta. Savjet Stranke može raditi po grupama za pojedine stručne oblasti ili pitanja.

B) TERITORIJALNA ORGANIZACIJA STRANKE

1. Mjesni ogranak

Član 57.

Mjesni ogranak je osnovni oblik organiziranja Stranke, a po pravilu obuhvata teritoriju jedne ili više mjesnih zajednica, odnosno drugih odgovarajućih jedinica lokalne samouprave na jednom području. Organi mjesnog ogranka su: skupština članova, koja se u ograncima sa većim brojem članova formira na predstavničkom principu i mjesni odbor koji se sastoji od predsjednika, sekretara i onoliko drugih članova koliko je određeno odlukom nadležnog organa općinske organizacije, shodno predstavničkom principu.

Skupština mjesnog ogranka bira i razrješava predsjednika i članove mjesnog odbora. Skupština ogranka prvo bira predsjednika mjesnog odbora između više predloženih kandidata. Skupština ogranka bira 1/2 (jednu polovinu) članova mjesnog odbora između većeg broja kandidata od onog broja koji se bira predloženih od Skupštine. Nakon toga, Skupština bira drugu polovinu članova mjesnog odbora, predloženu od predsjednika mjesnog ogranka, glasanjem za listu ili protiv liste.

Mjesni odbor bira i razrješava sekretara mjesnog odbora na prijedlog predsjednika mjesnog odbora.

Član 58.

Kada se skupština mjesnog ogranka formira na predstavničkom principu odluku o učešću pojedinih ogranaka ili dijelova mjesnog ogranka u ukupnom broju članova skupštine donosi mjesni odbor uz saglasnost općinskog izvršnog odbora Stranke.

Član 59.

Mjesni ogranak Stranke:

 • okuplja članstvo i stara se o provođenju politike Stranke na svom području
 • inicira razmatranje političkih i drugih pitanja prema općinskoj organizaciji
 • prikuplja članarinu i vodi evidenciju članstva na svom području
 • evidentira kandidate za izbor u sve organe Stranke, kao i kandidate za izbor u zakonodavnu i izvršnu vlast, te evidenciju svih kandidata dostavlja općinskom odboru Stranke

2. Općinska organizacija Stranke

Član 60.

Za područje svake općine obrazuje se jedna općinska organizacija Stranke. Izuzetno, odlukom Predsjedništva Stranke, ako postoje opravdani razlozi, može se odobriti formiranje više organizacija sa ovlaštenjima općinske organizacije Stranke u jednoj općini, uz obavezu formiranja organa za koordinaciju aktivnosti prema općinskim (državnim) organima vlasti.

Član 61.

Na općinskom nivou, organi Stranke su:

 • općinska skupština Stranke
 • općinski izvršni odbor
 • općinski odbor Stranke

Općinske organizacije Stranke obavezno formiraju Kadrovsku komisiju, a po potrebi i svoje savjete, kao i druga radna tijela. Savjeti se formiraju odlukom Općinskog odbora Stranke, a komisije i druga radna tijela prema potrebi organa koji je formiraju.

2.1. Općinska skupština Stranke

Član 62.

Općinska skupština Stranke formira se na predstavničkom principu. Broj predstavnika-članova Skupštine iz mjesnih ogranaka u pravilu se određuje prema broju članova Stranke u svakom pojedinom mjesnom ogranku i prema rezultatima izbora na posljednjim izborima na općinskom nivou, a odluku o tome donosi Općinski odbor Stranke, uz saglasnost predsjednika
kantonalnog, odnosno regionalnog odbora Stranke. Ukoliko općinska organizacija pripada nekom gradskom odboru Stranke, može se zatražiti i mišljenje gradskog odbora.

Član 63.

Općinska skupština Stranke:

 • razmatra društveno-političke prilike na svom području i utvrđuje smjernice za općinski odbor Stranke
 • razmatra i usvaja izvještaje o radu općinske organizacije Stranke i njenih organa kao i program rada općinske organizacije
 • usvaja finansijski izvještaj i finansijski plan općinske organizacije Stranke
 • bira i razrješava predsjednika općinske organizacije Stranke
 • bira i razrješava izvršni odbor općinske organizacije Stranke kao i druge organe Stranke na nivou općine

Općinska skupština Stranke održava se najmanje jednom godišnje. Predsjednik općinske organizacije Stranke bira se između više predloženih kandidata sa liste koju je konačno utvrdio općinski odbor Stranke, na prijedlog izvršnog odbora, a uz prethodno pribavljeno mišljenje općinske kadrovske komisije i saglasnosti Kadrovske komisije Stranke. Nakon toga, Skupština općinske organizacije, na prijedlog novoizabranog predsjednika, između većeg broja predloženih kandidata u odnosu na broj koji se bira, bira jednog ili više potpredsjednika sa liste utvrđene od općinskog odbora.

2.2. Općinski izvršni odbor

Član 64.

Izvršno-politički organ općinske organizacije je općinski izvršni odbor koji broji do 15 (petnaest), a izuzetno i uz prethodnu saglasnost generalnog sekretara Stranke, i više od 15 (petnaest) članova.
Na čelu općinskog izvršnog odbora je predsjednik općinske organizacije Stranke. Po potrebi, u općinskoj organizaciji Stranke bira se odgovarajući broj potpredsjednika općinske organizacije a obavezno se bira sekretar općinske organizacije.

Predsjednik Kluba vijećnika/odbornika SDA u općinskom vijeću/skupštini, predsjednik Asocijacije mladih SDA i predsjednica Asocijacije žena SDA su prema položaju članovi općinskog izvršnog odbora Stranke. Skupština općinske organizacije prvo bira 1/2 (jednu polovinu) članova općinskog izvršnog odbora između većeg broja kandidata u odnosu na broj koji se bira predloženih od strane Skupštine.

Nakon toga, skupština bira drugu polovinu članova općinskog izvršnog odbora, na prijedlog predsjednika općinske organizacije, glasanjem za listu ili protiv liste. Općinski odbor bira sekretara općinskog izvršnog odbora iz sastava (članova) Izvršnog odbora, na prijedlog predsjednika Općinske organizacije. Na sjednice općinskog izvršnog odbora obavezno se poziva predsjednica Asocijacije Fatma na općinskom nivou. Predsjednica asocijacije Fatma učestvuje u radu općinskog izvršnog odbora bez prava odlučivanja.

Član 65.

Općinski izvršni odbor na svom području:

 • utvrđuje prijedlog programa rada Stranke na svom području
 • provodi odluke i druge akte općinske skupštine, te odluke i smjernice općinskog odbora i viših organa Stranke
 • organizira prikupljanje članarine
 • priprema i organizira stranačke manifestacije
 • organizira izdavačku i marketinšku djelatnost
 • vodi aktivnosti zaštite životne sredine i humanitarne akcije
 • sarađuje sa drugim demokratskim strankama i sa kulturnoprosvjetnim humanitarnim i drugim organizacijama na svom području
 • zalaže se za afirmaciju lokalne omladinske politike i obrazovanje mladih
 • ima i druga ovlaštenja i odgovornosti u skladu sa Programom i Statutom Stranke

Član 66.

Članovi općinskog izvršnog odbora Stranke zadužuju se po oblastima i odgovorni su za praćenje i predlaganje politike u toj oblasti, kao npr. za:

 • privredni razvoj
 • pitanja boraca, RVI i porodica poginulih boraca
 • urbanizam i komunalne djelatnosti
 • finansije i marketing
 • kadrove
 • međustranačku i međunacionalnu saradnju
 • sigurnost
 • društvene djelatnosti

Odluku o zaduženjima donosi općinski izvršni odbor na prijedlog predsjednika.

2.3. Općinski odbor Stranke

Član 67.

Općinski odbor Stranke čine svi članovi općinskog izvršnog odbora i predsjednici mjesnih ogranaka Stranke.

Član 68.

Općinski odbor Stranke:

 • razmatra društveno-političke prilike na svom području i utvrđuje smjernice za rad općinskog izvršnog odbora između dva zasjedanja općinske skupštine Stranke
 • u skladu sa Pravilima izbornog postupka, predlaže odnosno bira kandidate za određene organe i tijela u Stranci, te predlaže kandidate za izbor u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti za sve nivoe
 • bira i razrješava sekretara općinskog izvršnog odbora

Općinski odbor saziva i njime predsjedava predsjednik općinske organizacije Stranke.

Član 69.

Predsjednik općinske organizacije Stranke pokreće rješavanje političkih i drugih pitanja iz nadležnosti općinske organizacije, brine se o materijalnofinansijskom poslovanju a ima i druge obaveze u skladu sa ovim Statutom i drugim aktima Stranke.

3. Kantonalna, regionalna i gradska organizacija Stranke

Član 70.

Za područje kantona, odnosno regije formiraju se kantonalne odnosno regionalne organizacije Stranke. Na kantonalnom, odnosno regionalnom nivou, organi stranke su:

 • kantonalna, odnosno regionalna skupština Stranke
 • kantonalni, odnosno regionalni odbor
 • kantonalni, odnosno regionalni izvršni odbor

Pored toga, kantonalne, odnosno regionalne organizacije obavezno formiraju kadrovsku komisiju, a po potrebi svoje savjete, kao i druga radna tijela. Savjeti se formiraju odlukom kantonalnog, odnosno regionalnog odbora, a komisije i druga radna tijela prema potrebi organa koji je formiraju. Broj članova svih organa u kantonalnoj odnosno regionalnoj organizaciji
utvrđuje se odlukom Predsjedništva Stranke, na prijedlog kantonalnih odnosno regionalnih odbora zavisno od veličine općinskih organizacija i u njima postignutih izbornih rezultata, uz osiguranje ravnomjernije zastupljenosti svih slojeva članstva, po kriterijima iz člana 88 Statuta.

3.1. Kantonalna / regionalna Skupština Stranke

Član 71.

U kantonalnu odnosno regionalnu skupštinu Stranke, svaki općinski odbor bira određeni broj članova utvrđen odlukom Predsjedništva Stranke.

Kantonalna odnosno regionalna Skupština Stranke:

 • razmatra društveno-političke prilike na svom području i utvrđuje smjernice za kantonalni, odnosno regionalni odbor
 • bira i razrješava predsjednika, a po potrebi jednog ili više potpredsjednika kantonalne odnosno regionalne organizacije Stranke
 • bira i razrješava kantonalni odnosno regionalni odbor
 • razmatra i usvaja izvještaje o radu kantonalnog / regionalnog odbora i kantonalnog / regionalnog izvršnog odbora

Kantonalna, odnosno regionalna Skupština se održava po potrebi, a najmanje jednom godišnje. Kantonalna odnosno regionalna skupština prvo bira predsjednika kantonalne odnosno regionalne organizacije između više predloženih kandidata sa liste koju je konačno utvrdio kantonalni odnosno regionalni odbor, na prijedlog kantonalnog odnosno regionalnog izvršnog odbora i uz prethodno pribavljeno mišljenje kantonalne odnosno regionalne kadrovske komisije i suglasnost Kadrovske komisije Stranke.

Nakon toga, skupština kantonalne odnosno regionalne organizacije, na prijedlog novoizabranog predsjednika kantonalne odnosno regionalne organizacije, između većeg broja predloženih kandidata u odnosu na broj koji se bira, bira jednog ili više potpredsjednika, sa liste utvrđene od kantonalnog odnosno regionalnog odbora“.

3.2. Kantonalni / regionalni odbor

Član 73.

Kantonalni odnosno regionalni odbor čine svi predsjednici općinskih organizacija po položaju i članovi koje bira kantonalna odnosno regionalna skupština na prijedlog općinskih odbora.
Broj članova kantonalnog odnosno regionalnog odbora iz pojedinih općinskih organizacija utvrđuje Predsjedništvo Stranke na prijedlog kantonalnog/regionalnog odbora.

Kantonalni odnosno regionalni odbor:

 • razmatra društveno – političke prilike na području kantona odnosno regije
 • provodi odluke i smjernice većih organa Stranke i kantonalne odnosno regionalne skupštine
 • utvrđuje politiku, usmjerava i koordinira rad općinskih organizacija Stranke na svom području
 • razmatra i usvaja izvještaje kantonalnog odnosno regionalnog izvršnog odbora
 • informira se o finansijskom izvještaju i finasijskom planu organa kantonalne odnosno regionalne organizacije Stranke
 • bira i razrješava članove kantonalnog odnosno regionalnog izvršnog odbora
 • bira i razrješava sekretara kantonalnog odnosno regionalnog odbora koji se bira na prijedlog predsjednika kantonalnog/regionalnog odbora između članova Izvršnog odbora

Kantonalni, odnosno regionalni odbor, uz poštivanje ravnomjernije zastupljenosti kandidata, evidentira i predlaže kandidate za izbor u sve organe Stranke, kao i kandidate za izbor u zakonodavnu i izvršnu vlast na svim nivoima, te listu dostavlja Kadrovskoj komisiji Stranke, Predsjedništvu i Glavnom odboru. Kantonalni odnosno regionalni odbor saziva i njime predsjedava predsjednik kantonalne odnosno regionalne organizacije. Kantonalni / regionalni odbor se saziva po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.

3.3. Kantonalni / regionalni izvršni odbor

Član 74.

Kantonalni odnosno regionalni izvršni odbor je izvršno-politički organ kantonalne odnosno regionalne organizacije čiji broj utvrđuje Predsjedništvo Stranke.
Članovi kantonalnog / regionalnog izvršnog odbora su po položaju predsjednik kantonalne / regionalne organizacije, potpredsjednici, sekretar, predsjednik kluba poslanika SDA u
zakonodavnom tijelu kantona, odnosno odovarajućem tijelu regije, predsjednik Asocijacije mladih i predsjednica Asocijacije žena SDA na kantonalnom /regionalnom nivou.

Ostale članove kantonalnog / regionalnog izvršnog odbora Stranke bira kantonalni / regionalni odbor. Kantonalni odnosno regionalni odbor prvo bira jednu polovinu članova izvršnog odbora između više kandidata u odnosu na broj koji se bira predloženih od kantonalnog / regionalnog odbora.

Nakon toga kantonalni / regionalni odbor bira drugu polovinu članova izvršnog odbora na prijedlog novoizabranog predsjednika kantonalne/regionalne organizacije i to glasanjem za listu ili protiv liste. Na sjednice kantonalnog, odnosno regionalnog izvršnog odbora obavezno se poziva predsjednica Asocijacije Fatma na kantonalnom / regionalnom nivou. Predsjednica Asocijacije Fatma učestvuje u radu kantonalnog / regionalnog izvršnog odbora, bez prava odlučivanja.

Član 74 a)

Izvršni odbor kantonalne odnosno regionalne organizacije Stranke:

 • utvrđuje prijedlog programa rada Stranke na svom području
 • provodi odluke i druge akte kantonalnog / regionalnog odbora, te akte viših organa Stranke
 • sarađuje sa drugim demokratskim strankama i drugim organizacijama na svom području
 • podnosi Izvještaj o radu kantonalnom /regionalnom odboru i skupštini
 • utvrđuje nacrte i prijedloge odluka i drugih akata koje donosi kantonalni / regionalni odbor
 • prati realizaciju finansijskog plana za nivo kantonalne / regionalne organizacije
 • ima i druga ovlaštenja i odgovornosti u skladu sa programskim i drugim aktima Stranke

4. Organizacija Brčko-Distrikt Bosne i Hercegovine

Član 75.

Za područje Brčko – Distrikt Bosne i Hercegovine organizira se posebna organizacija (ogranak) Stranke – SDA Brčko – Distrikt Bosne i Hercegovine. Na organizaciju SDA Brčko-Distrikt Bosne i Hercegovine (ovlaštenja, odgovornosti i odnosi sa centralnim organima Stranke) shodno se primjenjuju odredbe ovog Statuta koje se odnose na općinske i kantonalne, odnosno regionalne organizacije Stranke.

Član 76.

U gradovima sa više izbornih jedinica (općina ili gradskih područja) mogu se formirati gradski odbori Stranke. Gradski odbori se formiraju na istom principu kao i kantonalni, odnosno
regionalni odbori. Općinske organizacije sa područja gradskog odbora u organima kantonalnog, odnosno regionalnog odbora, predstavljaju se preko gradskog odbora (tj. bira ih gradski odbor u odgovarajućem omjeru sa područja općinskih organizacija ili organizacija gradskih područja), osim ako pripadajući kantonalni, odnosno regionalni odbor ne odluči drukčije.

Član 76 a)

Za područje Grada Mostara formira se Gradski odbor SDA Mostar. Gradski odbor SDA Mostar djeluje u sastavu Kantonalnog odbora SDA Hercegovačko-neretvanskog kantona. Gradski odbor se formira na istom principu kao i kantonalni, odnosno regionalni odbori.

Član 76. b)

Broj članova Gradskog odbora koji se biraju iz pojedinih gradskih područja utvrđuje se odlukom Predsjedništva Stranke na prijedlog Gradskog odbora SDA Mostar. Organi Gradskog odbora su Skupština, Gradski odbor i Gradski izvršni odbor. Na Organizaciju Gradskog odbora SDA Mostar (ovlaštenja, odgovornosti i način izbora organa Gradskog odbora te predsjednika, potpredsjednika i sekretara) shodno se primjenjuju odredbe ovog Stauta koje se odnose na općinske i kantonalne odnosno regionalne organizacije Stranke. Odluke Gradskog odbora obavezne su za članstvo i odbore gradskih područja.

Član 76. c)

Ogranak gradskog područja obuhvata područje jedne izborne jedince odnosno gradskog područja u čiji sastav ulaze mjesni ogranci sa područja tog gradskog područja odnosno izborne jedinice. Organi Gradskog područja su :

 • skupština gradskog područja
 • odbor gradskog područja

Skupština se formira na predstavničkom principu. Odluku o broju članova iz pojedinih mjesnih ogranaka utvrđuje se odlukom Gradskog odbora SDA Mostar na prijedlog odbora gradskog područja Odbor gradskog područja se sastoji od predsjednika, sekretara i drugih članova koliko je određeno odlukom koju donosi Gradski odbor, a na prijedlog odbora gradskog područja.

Član 76. d)

Odbori gradskog područja

– okupljajaju članstvo i staraju se o provođenju politike Stranke na svom području
– iniciraju razmatranje političkih i drugih pitanja prema gradskoj organizaciji
– evidentiraju kandidate za izbor u sve organe Stranke, kao i kandidate za izbor u zakonodavnu i izvršnu vlast, te evidenciju svih kandidata dostavlja Gradskom odboru

Odbor, predsjednik te sekretar gradskog područja biraju se po postupku i na način kako se bira mjesni odbor, predsjednik i sekretar mjesnog odbora.

5. Povjerenik i povjereništvo

Član 77.

Kada za neko područje nisu izabrani organi Stranke ili izabrani organi ne djeluju, Predsjedništvo Stranke može za to područje imenovati povjerenika ili povjereništvo, koje će voditi sve poslove Stranke do izbora organa Stranke za to područje. Povjerenik, odnosno povjereništvo imenuje se na period do godinu dana, a moguće ga je obnavljati. Iz razloga predviđenih u stavu 1. ovog člana i kantonalni, odnosno regionalni odbor može imenovati povjerenika ili povjereništvo za područje općinske organizacije i o tome upoznati Predsjedništvo Stranke. Općinski izvršni odbor Stranke može iz istih razloga imenovati povjerenika ili povjereništvo za područje mjesnog ogranka na svom području.

Član 78.

Ukoliko, zbog privremene raseljenosti članstva Stranke izazvane vanrednim okolnostima, u pojedinim općinskim organizacijama nije moguće provesti redovne izbore, Predsjedništvo Stranke za takve općinske organizacije imenuje sa mandatom od dvije godine, s tim što će u odluci o imenovanju povjereništva odrediti da će se provesti izbori kada se za to steknu uvjeti i ukoliko do isteka tekućeg mandata nije ostalo više od dvije godine.

C) KLUBOVI SDA

Član 79.

U cilju uspješnijeg ostvarivanja programskih ciljeva Stranke u oblasti kulture, ekonomije, ekologije i drugim područjima organiziraju se klubovi SDA na funkcionalnom principu. Odlukom Predsjedništva Stranke bliže se uređuje organiziranje i rad klubova u okviru Stranke.

Član 80.

U predstavničkim tijelima (skupštinama/vijećima) izabrani predstavnici – poslanici / odbornici odnosno vijećnici, izabrani na listi SDA, formiraju klubove poslanika odnosno vijećnika/odbornika SDA. Predsjednika kluba poslanika, odnosno vijećnika/odbornika, biraju poslanici, odnosno vijećnici/odbornici između članova kluba, na prijedlog izvršnog organa odgovarajućeg nivoa organiziranja Stranke (Predsjedništvo, Izvršni odbor).

U klubu poslanika, odnosno vijećnika/odbornika SDA, pretresaju se sva pitanja koja su na dnevnom redu predstavničkog tijela radi zauzimanja zajedničkog stava i dogovaraju aktivnosti koje će se poduzimati u predstavničkom tijelu ili u vezi sa radom predstavničkog tijela.

Na sjednicama kluba poslanika, odnosno vijećnika/odbornika SDA dužni su prisustvovati i davati svoja mišljenja i stavove predstavnici izvršne vlasti ispred Stranke sa tog nivoa, kao i predstavnici izvršnih organa Stranke sa tog nivoa. Za važna pitanja, klubovi poslanika, odnosno vijećnika/odbornika SDA su dužni zatražiti i pribaviti mišljenje i stav nadležnih organa Stranke sa tog nivoa, a za strateški važna politička pitanja od nadležnih viših organa Stranke koja su za njih obavezujuća i nepoštivanje istih podliježe odgovornosti.

Član 81.

Odluke i stavovi Kluba poslanika SDA i kluba vijećnika/odbornika SDA te odluke i stavovi izvršnog organa odgovarajućeg nivoa organizacije Stranke obavezuju članove kluba u predstavničkom tijelu. Nepoštivanje odluka i stavova podliježe odgovornosti.

D) STRUČNA SLUŽBA STRANKE

Član 82.

Za obavljanje administrativnih, materijalno-tehničkih i finansijskih, kao i drugih stručnih poslova u Stranci obrazuje se Stručna služba Stranke.

Član 83.

Stručnom službom Stranke rukovodi generalni sekretar. Generalni sekretar organizira i koordinira rad Stručne službe u cjelini i odgovoran je za njen rad.

Član 84.

Generalni sekretar imenuje i razrješava administrativne sekretare koji rukovode dijelom stručne službe pri nižim organizacionim jedinicama Stranke, prema prethodno pribavljenom mišljenju njihovih izvršnih organa. Administrativni sekretari učestvuju u radu organa Stranke na svom području bez prava odlučivanja, i odgovorni su za obavljanje administrativno-stručnih poslova Stručne službe na čijem su čelu. Administrativni sekretari su u radnom odnosu u Stručnoj službi Stranke i po pravilu imaju visoku stručnu spremu.

Član 85.

Organizacija i rad Stručne službe Stranke uređuje se posebnim Pravilnikom koji donosi Predsjedništvo Stranke.

E) IZBORI I RAD ORGANA STRANKE

Član 86.

Izbori u Stranci mogu biti redovni i vanredni. Redovni izbori za sve organe Stranke održavaju se svake četvrte godine. Prije održavanja redovnog Kongresa Stranke provode se izbori za sve organe od mjesnog ogranka naviše. Odlukom o sazivanju Kongresa utvrdit će se i okvirni plan izbornih radnji u Stranci.

Glavni odbor može odlučiti da se izbori u organizacionim – teritorijalnim jedinicama Stranke (općinske, kantonalne itd. organizacije) odlože poslije Kongresa Stranke, ukoliko će Kongresu biti predložene značajnije izmjene Statuta u pogledu organiziranja Stranke na tim nivoima. U ovom slučaju istom Odlukom Glavnog odbora mandat ovih organa će biti produžen, ali ne više od 6 (šest) mjeseci nakon održavanja Kongresa.

Vanredne izbore koji se ne provode za Stranku u cjelini određuje neposredno viši organ Stranke, odnosno drugi organ u skladu sa Statutom i Pravilima izbornog postupka. Vanredni izbori se provode ukoliko okolnosti ukazuju da se odnosi i stanje u Stranci ili pojedinim njenim organizacijama-ograncima nižeg nivoa ne mogu riješiti na drugi način prije isteka mandata. Sazivanje vanrednog Kongresa Stranke znači vanredno provođenje izbora u Stranci u cjelini, osim ako odlukom o sazivanju Kongresa nije drukčije određeno.

Član 87.

Izbori za sve organe i funkcionere u Stranci provode se tajnim glasanjem između više kandidata ili, u slučajevima kada je ovim Statutom predviđeno, glasanjem o listi u cjelini (ZA LISTU ili PROTIV LISTE). Izbori se provode po jedinstvenom izbornom postupku propisanom izbornim pravilima. Pravila izbornog postupka u Stranci donosi Glavni odbor. Pravilima se može predvidjeti da se za neke organe glasa javno.

Član 88.

Svi kandidati za organe i funkcije u Stranci, kao i kandidati Stranke za funkcije u državnim i drugim organima i institucijama, moraju uživati ugled u sredini gdje žive i rade, i ispoljavati odanost programskim načelima i ciljevima Stranke.

Pravilnikom o ostvarivanju kadrovske politike u Stranci će se definirati u kojim slučajevima mišljenje i saglasnost u smislu ovog člana daje Kadrovska komisija, a u kojem slučaju drugi organ (Predsjedništvo Stranke, Izvršni odbor itd. na odgovarajućem nivou organiziranja). Prilikom evidentiranja, kandidovanja, izbora i imenovanja svih organa Stranke na svim nivoima organizovanja potrebno je osigurati ravnomjerniju zastupljenost svih slojeva članstva Stranke, i to: po kriteriju stručnosti, teritorijalne i nacionalne zastupljenosti, starosne dobi, spolne strukture i doprinosa u djelovanju Stranke. Pravilnik iz stava 4. donosi Predsjedništvo Stranke.

Član 89.

Svi članovi organa Stranke i svi izabrani nosioci funkcija u njoj odgovaraju za svoj rad i mogu biti opozvani, odnosno razriješeni. Opoziv se vrši po istom postupku kao i izbor. U slučaju kada je organ, predsjednik bilo koji funkcioner ili član organa SDA bilo kojeg nivoa, po mišljenju predlagača, izgubio povjerenje biračkog tijela zbog grešaka u radu ili stanja u oblasti za koju odgovara, može se provesti postupak provjere povjerenja.

Obavezna provjera povjerenja provodi se za sve organe i funkcionere Stranke na svim nivoima ukoliko dođe do znatnog odstupanja od utvrđenih izbornih ciljeva. Ukoliko se izglasa nepovjerenje predsjedniku Stranke, predsjedniku kantonalnog, regionalnog, gradskog, Distrikta Brčko ili općinskog odbora, prestaje mandat i zamjeniku predsjednika, potpredsjednicima, generalnom sekretaru, članovima Predsjedništva Stranke, izvršnog odbora, kantonalnog, regionalnog, gradskog, Distrikta Brčko ili općinskog odbora Pravilima izbornog postupka bliže će se regulirati opoziv i provjera povjerenja u Stranci.

Član 90.

Članovima Stranke koji djeluju suprotno Programu, Statutu i drugim općim aktima Stranke i time bitno narušavaju ugled ili nanose štetu Stranci, mogu se izreći mjere odgovornosti i to:

 • javni ukor
 • ukor pred isključenje iz Stranke
 • isključenje iz Stranke

Postupak utvrđivanja odgovornosti je hitan, a provode ga odgovarajući organi u skladu sa ovim Statutom. Za provođenje prethodnog ili određenih faza postupka za utvrđivanje odgovornosti, organ nadležan za vođenje postupka i izricanje mjera odgovornosti može imenovati posebne komisije kao pomoćna tijela, ali bez prava na donošenje same odluke.

Član 91.

Ukoliko bi daljnji rad i prisustvo u organima Stranke člana protiv koga je pokrenut postupak odgovornosti u Stranci mogli nanijeti štetu Stranci, može mu se i prije okončanja postupka izreći suspenzija (udaljenje iz organa), koja vrijedi do donošenja konačne odluke.

Član 92.

Odluke organa Stranke obavezne su za članstvo Stranke. Odluke organa višeg nivoa organiziranja Stranke obavezne su za organe Stranke nižeg nivoa organiziranja.

Član 93.

Mandat izabranih organa Stranke traje 4 (četiri) godine. Mandat izabranih organa i članova organa Stranke na vanrednim izborima traje do redovnog Kongresa. Broj mandata nosilaca čelnih pozicija (predsjednik, zamjenik predsjednika, potpredsjednici svih nivoa organizacija, predsjednik i zamjenici predsjednika Glavnog odbora ograničen je na dva uzastopna mandata. Prvi mandat nosilaca čelnih pozicija računa se od izbora na 5. Kongres Stranke. Broj mandata članstva u organima Stranke (Glavni odbor, Predsjedništvo, kantonalni, regionalni, gradski, Brčko Distrikt, općinski odbori, izvršni odbori i Kadrovska komisija) ograničen je na tri uzastopna mandata.

Prvi mandat članstva u organima Stranke računa se od izbora na 5. Kongresu Stranke. Izuzetno, iz opravdanih razloga i u interesu Stranke, može se odstupiti od pravila iz stava 3. i 4. Ovaj izuzetak se ne odnosi na funkcionere i članove navedenih organa Stranke koji su izabrani u izbornom procesu na 5. Kongresu Stranke. Izuzetak utvrđuje Glavni odbor za funkcionere i članove organa Stranke na nivou Bosne i Hercegovine, a Predsjedništvo za ostale funkcionere i članove organa nižih nivoa Stranke. Za vrijeme rata, neposredne ratne opasnosti ili drugih vanrednih prilika, mandat izabranih organa Stranke može se produžiti odlukom Glavnog odbora, dok se ne steknu uvjeti za provođenje redovnih izbora. Za odluku iz prethodnog stava dovoljna je većina prisutnih članova Glavnog odbora.

Član 93. a)

Izuzetak od pravila iz stava 3. i 4. iz člana 93. Statuta, može se napraviti ukoliko je funkcioner zaslužan (zajedno sa drugima) za ostvarenje utvrđenih izbornih ciljeva.

Član 94.

Svaki organ Stranke može zasjedati i odlučivati kada je na sjednici prisutno više od polovine ukupnog broja njegovih članova. Odluke se donose većinom glasova prisutnih članova, ako Statutom ili drugim općim aktom nije drukčije određeno. Kada organi Stranke zasjedaju u funkciji izbornog tijela, odluke se donose u skladu sa Pravilima izbornog postupka.

 

Član 95.

Članovi neposredno viših predstavničkih organa Stranke (Glavni odbor, kantonalni odbor itd.) učestvuju u radu neposredno nižih predstavničkih organa Stranke, a ovi su ih o svojim zasjedanjima dužni redovno i blagovremeno obavještavati. Članovi organa iz prethodnog stava dužni su organima i članstvu Stranke sa područja iz kojega su izabrani omogućiti uvid u svoj rad, informirati ih o radu i stavovima viših organa, te u njima podnositi inicijative i prijedloge koji će odražavati interese tog područja.

Član 96.

Svi organi Stranke, i na svim nivoima, donijet će poslovnike o radu u kojima će, u skladu sa ovim Statutom, urediti pravila svog rada.

Član 97.

Predsjednik Stranke ima pravo zaustaviti izvršenje odluke i/ili druge akte organa Stranke na nižim nivoima, te odluka Komisija Predsjedništva SDA i nosilaca funkcija u organima Stranke, za koje smatra da su u suprotnosti sa Programom, Statutom i drugim odlukama organa Stranke čija bi primjena nanijela štetu ugledu i/li drugu štetu Stranci. U ovim slučajevima predsjednik je dužan bez odlaganja izvijestiti Predsjedništvo Stranke koje je odluku o tome dužno donijeti u roku od 30 (trideset) dana od dana prijema obavijesti.

Član 98.

Predsjedništvo Stranke ima pravo razriješiti kantonalni, regionalni, gradski, općinski izvršni, odnosno mjesni odbor u cijelini kao i pojedine njihove članove, ako ocijeni da djeluju u suprotnosti sa Programom, Statutom i drugim odlukama organa Stranke i time ugrožavaju ugled ili nanose drugu štetu Stranci.

Kada razriješi neki odbor u cjelini, Predsjedništvo će imenovati povjerenika ili povjereništvo koje će voditi poslove razriješenog organa do novog izbora. Kada ocijeni neophodnim, zbog naročito teške situacije u organizacijama ograncima SDA iz stava 1. ovog člana, Predsjedništvo Stranke može raspustiti sve organe Stranke tog nivoa i imenovati povjerenika, odnosno povjereništvo.
Protiv ovih odluka može se podnijeti žalba Glavnom odboru u roku od 15 (petnaest) dana, žalba ne odlaže izvršenje.

Glavni odbor je dužan da na prvoj narednoj sjednici, a najkasnije u roku od 60 (šezdeset) dana, donese odluku po uloženoj žalbi koja je konačna. Iz razloga predviđenih stavom 1. i 2. ovog člana, kantonalni / regionalni odbor može na isti način razriješiti organe općinske organizacije i uvesti povjerenika ili povjereništvo. Protiv odluka kantonalnog / regionalnog odbora iz prethodnog stava može se u roku od 15 dana podnijeti žalba Predsjedništvu Stranke koje je dužno da u roku od 30 dana donese odluku po uloženoj žalbi. Takva odluka je konačna.

Član 99.

Za povjerenika ili člana povjereništva iz člana 77. kao i prethodnog člana može se imenovati i član Stranke koji organizaciono ne pripada organizaciji Stranke za koju se povjerenik ili povjereništvo imenuju.

Član 100.

U hitnim slučajevima, Predsjedništvo Stranke može donositi odluke iz nadležnosti Glavnog odbora Stranke, a općinski, gradski, regionalni i kantonalni izvršni odbor iz nadležnosti odbora organizacije tog nivoa. Donesene odluke podnose se na odobrenje na prvom narednom zasjedanju višeg organa najkasnije u roku od 60 (šezdeset) dana.

Član 101.

Za vrijeme rata i vanrednih prilika izbor i kooptiranje novih članova organa Stranke može se izvršiti i za to je nadležan:
– za člana ili predsjednika mjesnog ogranka Stranke općinski izvršni odbor
– za člana ili predsjednika općinskog, gradskog, regionalnog i kantonalnog izvršnog odbora Stranke općinski, gradski, regionalni odnosno kantonalni izvršni odbor uz saglasnost predsjednika Stranke

Prema istom postupku može se vršiti opoziv i razrješenje članova tih organa.

U slučaju duže nemogućnosti održavanja sastanka radi odlučivanja o promjenama u smislu ovog člana odluku o razrješenju odnosno kooptiranju će donijeti:

a) za nivo mjesnog ogranka – predsjednik općinskog izvršnog odbora Stranke
b) za viši nivo – predsjednik Stranke

F) DJELOVANJE ČLANOVA STRANKE U INOZEMSTVU

Član 102.

Odlukom Glavnog odbora uređuje se djelovanje članova Stranke koji imaju boravište/prebivalište u inozemstvu, a u skladu sa domicilnim propisima države u kojoj članovi Stranke borave.

V MATERIJALNO – FINANSIJSKO POSLOVANJE

Član 103.

Stranka ostvaruje prihode od:

 • članarine
 • dotacija iz budžeta
 • prihoda od imovine u vlasništvu Stranke
 • dobiti preduzeća u vlasništvu Stranke koja se bave djelatnostima u skladu sa zakonom
 • organiziranja različitih priredbi
 • dobrovoljnih priloga pravnih i fizičkih lica i
 • na drugi zakonom dozvoljen način

Član 104.

Finansijsko poslovanje Stranke obavlja se putem transakcijskih računa i blagajne. Primitak i izdatak sredstava može se izvršiti samo na osnovu urednih pisanih naloga, snabdjevenih potpunom dokumentacijom. Svaka promjena mora biti odmah evidentirana u knjigovodstvu u skladu sa zakonom i računovodstvenim standardima.
Finansijsko poslovanje Stranke uređuje se posebnim Pravilnikom u skladu sa zakonom.

Član 105.

Niže organizacione jedinice mogu stvarati obaveze u pravnom prometu sa trećim licima samo u okviru finansijskog plana odobrenog od Predsjedništva Stranke i u skladu sa važećim propisima.

Član 106.

Stranka može, radi ostvarivanja dobiti, u skladu sa Zakonom, osnivati privredna društva i druge organizacije. Odluku o osnivanju društva donosi Predsjedništvo Stranke. Ukoliko je zakonom dopušteno, Predsjedništvo Stranke može dati saglasnost organima nižih organizacionih jedinica Stranke da osnivaju privredna društva.

Predsjedništvo Stranke odnosno odgovarajući organ nižih organizacionih jedinica Stranke, će najmanje jedanput godišnje razmatrati informaciju o poslovanju privrednog društva.
Godišnji prihod Stranke po osnovu prihoda od imovine u vlasništvu Stranke i dobiti od preduzeća ne smije preći 20 (dvadeset) % iznosa ukupnog godišnjeg prihoda Stranke.

VI PRESTANAK RADA STRANKE

Član 107.

Stranka će prestati sa radom ako to odluči Kongres. Za tu odluku potrebna je dvotrećinska većina glasova od ukupnog broja članova Kongresa. U slučaju da se Kongres ne može sastati, odluku o prestanku rada Stranke može donijeti Konvencija dvotrećinskom većinom svih članova Konvencije, tajnim glasanjem.

Član 108.

Odlukom o prestanku rada Stranke istodobno se odlučuje i o imovini Stranke, koja se može odrediti samo u korist dobrotvorne, kulturne ili vjerske ustanove.

VII ZAVRŠNE ODREDBE

Član 109.

Izabrani članovi organa Stranke i funkcioneri Stranke, na svim nivoima, nakon izbora daju svečanu izjavu. Tekst svečane izjave i druga pitanja u vezi s tim utvrdit će Glavni odbor odlukom.

Član 110.

Izmjene i dopune Statuta Stranke vrše se po proceduri propisanoj za njegovo donošenje. Izuzetno, između dva zasijedanja Kongresa, Glavni odbor Stranke može statutarnom odlukom izvršiti izmjene i/ili dopune ovog Statuta ako se one ne tiču osnovnih pitanja organizacije i ciljeva Stranke. Statutarna odluka se donosi dvotrećinskom većinom glasova ukupnog broja članova
Glavnog odbora. O donošenju odluke iz prethodnog stava Glavni odbor će izvijestiti Kongres Stranke na prvom zasijedanja.

Član 111.

Autentično tumačenje ovog Statuta daje Glavni odbor Stranke na prijedlog Komisije za opće akte, a tumačenje drugih općih akata Stranke daje organ koji ih je donio, također na prijedlog Komisije za opće akta.

Član 112.

Ovaj Statut stupa na snagu danom usvajanja na Kongresu. Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje da važi Staut Stranke demokratske akcije usvojen na Trećem kongresu Stranke održanom 13. oktobra 2001. godine.

Član 113.

Svi organi Stranke usaglasit će svoju organizaciju sa odredbama ovog Statuta u roku od 3 (tri) mjeseca od njegova stupanja na snagu.