fbpx

Mostar, 14.04.2010 god.

Na osnovu člana 96. Statuta Stranke demokratske akcije Gradski odbor SDA Mostar, na sjednici održanoj u Mostaru 12.04.2010 god. donio je:

Poslovnik o radu Gradskog odbora SDA Mostar

I. OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim poslovnikom uređuje se rad i organizacija Gradskog odbora SDA Mostar (u daljem tekstu Odbor) način ostvarivanja prava i obaveza članova Odbora, predsjednika i potpredsjednika Odbora, sekretara, odnosa prema opštinskim organizacijama, sazivanje i vođenje sjednice, osiguranje i raspolaganje finansijskim sredstvima, osnivanje i rad savjeta Odbora, te način formiranja i rada komisija i drugih radnih tijela Odbora, način informisanja, izrada i provođenje programa rada, te komunikacija sa članstvom i nižim organizacijama.

II. RAD I ORGANIZACIJA ODBORA

Član 2.

Odbor se formira od šest (6) općinskih odbora (gradska područja) i to: Stari grad, Sjever, Jugoistok, Jugozapad, Zapad i Jug.

Član 3.

Broj članova Odbora iz opštinskih odbora utvrđuje se Odlukom Predsjedništva, a uz saglasnost Predsjedništva Stranke SDA, a na prijedlog Odbora.

Član 4.

Odbor broji 28 članova koji se biraju na slijedeći način: Gradska područja Stari grad, Jugoistok i Sjever preko općinskih odbora biraju po četri člana. Gradska područja Jug, Jugozapad i Zapad biraju po dva člana. Po funkciji u Odbor ulaze predsjednici općinskih odbora, predsjednik Kluba vjećnika SDA u Gradskom vijeću , predsjednik Gradskog odbora Asocijacije mladih , predsjednik Asocijacije »Fatme» i predsjednik Asocijacije žena.

Član 5.

Članovi odbora zadužuju se za praćenje rada i pružanje pomoći u radu općinskih odbora (teritorijalni princip) i po pojedinim oblastima (funkcionalni princip) kao npr. za:

 • privredni razvoj
 • pitanje boračkih populacija
 • pitanje mladih
 • kadrove
 • finansije i marketing

Član 6.

Odbor radi kao kolektivni organ i odlučuje na sjednicama. Izuzetno pojedine poslove iz svoje nadležnosti Odbor može prepustiti predsjedniku ili Izvršnom odboru. U slučaju kad Izvršni odbor odlučuje o pitanjima iz nadležnosti Odbora izvještaj i obrazloženje dužan je podnijeti na prvoj narednoj sjednici Odbora. Izvršni odbor može odlučivati o pitanjima koja su mu data članom 74. Statuta SDA, kao i u drugim pitanjima koje propiše Odbor.

Član 7.

Odbor bira funkcionere i članove u organe Stranke demokratske akcije i radna tijela za koje je nadležan po Statutu SDA i Pravilima izbornog postupka u SDA i to:

 • predsjednika
 • dva potpredsjednika
 • sekretara
 • članove KO SDA
 • kadrovsku komisiju
 • savjete
 • druga radna tijela utvrđena ovim poslovnikom i po potrebi

Odbor predlaže kandidate za Predsjedništvo Stranke, kao i Glavni odbor.

Član 8.

Odbor u skladu sa Statutom i drugim aktima SDA:

 • usvaja prijedlog godišnjeg programa rada, finansijskog plana, finansijskog izvještaja i izvještaja o radu Odbora SDA Mostar
 • provodi odluke Odbora i viših organa SDA
 • stara se o vođenju kadrovske politike u skladu sa aktima o ostvarivanju kadrovske politike
 • priprema i organizira stranačke manifestacije – organizira izdavačku i marketinšku djelatnost
 • donosi odluke o formiranju komisija i dr. radnih tijela iz svoje nadležnosti – koordinira rad nižih organizacionih jedinica

Član 9.

Odbor najmanje jedanput godišnje razmatra stanje u pojedinim oblastima i izvještaje o stanju i aktivnostima općinskih odbora.

Član 10.

Odbor donosi odluke, zaključke, i utvrđuje stavove i smjernice za djelovanje Kluba vijećnika SDA u Gradskom vijeću, općinskih odbora SDA i članova KO SDA HNK. Odluke i zaključci, stavove i smjernice iz prethodnog stava obavezujući su za Klub vjećnika SDA u Gradskom vijeću, općinske odbore kao i članove KO SDA HNK potvrđene od Odbora.

Član 11.

Odbor odlučuje o:

 • materijalno-finansijskom poslovanju
 • dodjeli jednokratne novčane pomoći u skladu sa mogućnostima i finansijskim planom
 • radno-statusnim pitanjima uposlenika u stručnoj službi i naknadama za rad osoba angažovanih po osnovu ugovora o djelu
 • i drugim pitanjima koji su mu propisani Statutom

Član 12.

Odluke, zaključke i smjernice koje donosi Odbor dostavljaju se organima i licima na koje se odnose kao i višim organima Stranke, te se pohranjuju u arhivu Odbora.

Član 13.

Odbor nadzire rad i pomaže u organizaciji i radu nižih organizacionih jedinica, brine se o njihovom finansiranju i zaštiti interesa stranke na tim nivoima, putem Izvršnog odbora direktno.

Član 14.

Odbor usklađuje sve političke aktivnosti na svom području i brine se o provođenju generalne politike SDA u cjelini.

III. PRAVA I OBAVEZE ČLANOVA ODBORA

Član 15.

Članovi Odbora SDA:

– učestvuju u radu Odbora, savjeta, kao i komisijama i dr. radnim tijelima Odbora u koje su imenovani

– učestvuju u razmatranju i odlučivanju o svim pitanjima o kojima se raspravlja na sjednicama Odbora

– predlažu Odboru razmatranje pojedinih pitanja iz njegove nadležnosti – daju inicijativu za pripremanje odluka, dr. propisa i općih akata za čije predlaganje je ovlašten Odbor

– obavještavaju Odbor o izvršavanju njegovih zaključaka, poslova i zadataka za koje su zaduženi

– članovi Odbora obavezno sudjeluju u obilježavanju značajnih datuma i događaja vezanih za istaknute ličnosti, na kulturno-zabavnim i dr. manifestacijama od šireg značaja

Član 16.

Ako je član odbora spriječen prisustvovati sjednici ili ako treba napustiti sjednicu u toku zasjedanja dužan je o tome obavjestiti blagovremeno predsjednika ili predsjedavajućeg Odbora. Ukoliko član odbora izostane više od 5 puta neopravdano sa sjednice Odbora, Odbor može zatražiti od njegovog predlagača da ga zamjeni novim članom.

Član 17.

Članovi Odbora su ravnopravni u ostvarivanju svojih prava i obaveza.

Član 18.

Članovi Odbora imaju pravo tražiti razmatranje pojedinih pitanja i njihovo uvrštavanje u dnevni red sjednica Odbora. Prijedlog za uvrštavanje u dnevni red nekog pitanja podnosi se putem sekretara Odbora najkasnije tri dana prije održavanja sjednice. U bitnim slučajevima prijedlog se može dati na samoj sjednici. O izmjeni i dopuni dnevnog reda odlučuje Odbor na toj sjednici. Ukoliko predlagač nije zadovoljan može tražiti da se o istom izjasni Odbor.

Član 19.

Članovi Odbora su dužni da na sjednicama organa Stranke općinskih i mjesnih odbora SDA na kojima nastupaju u ime Odbora, prezentiraju stavove i odluke Odbora nezavisno od ličnog mišljenja.

Član 20.

Članovi Odbora ne mogu opunomoćiti drugo lice da umjesto njih prisustvuje sjednicama Odbora, osim članova koji su po funkciji članovi Odbora (AM SDA, «Fatma», predsjednik Kluba vijećnika i predsjednik Asocijacije žena).

Član 21.

Članovi Odbora mogu biti opozvani i suspendovani i prije isteka vremena na koje su izabrani, a može se pokrenuti i postupak provjere povjerenja. Postupak iz predhodnog stava se provodi u skladu sa Statutom SDA i Pravilima izbornog postupka.

Član 22.

Odgovornost članova Odbora utvrđuje se na osnovu člana 90. Statuta Stranke.

IV. PREDSJEDNIK, POTPREDSJEDNIK I SEKRETAR

Član 23.

Predsjednik Odbora SDA:

 • predstavlja i zastupa Odbor i Izvršni odbor SDA
 • priprema i saziva sjednice
 • predlaže dnevni red i predsjedava sjednicom
 • organizuje aktivnosti i rukovodi radom Odbora i Izvršnog odbora
 • pokreće inicijative za razmatranje pojedinih pitanja iz nadležnosti Odbora i Izvršnog odbora SDA ili iz nadležnosti Gradskog vijeća
 • usklađuje, prati i usmjerava rad Odbora i Izvršnog odbora SDA, Kluba vjećnika SDA u Gradskom vijeću, njihovih radnih tijela i u tom cilju može zatražiti njihovo sazivanje
 • potpisuje propise i druge akte koje donosi Odbor i Izvršni odbor SDA
 • odgovara za valjanost rada odbora i Izvršnog odbora SDA u okviru svoje nadležnosti
 • stara se o materijalno-finansijskom poslovanju i potpisuje finansijske dokumente
 • stara se o provođenju Odluka odbora, Izvršnog odbora i zaključaka
 • stara se o ostvarivanju saradnje sa organima SDA i drugih institucija bošnjačkomuslimanskog povjesnog kruga i svim institucijama probosanske orjentacije
 • stara se o primjeni poslovnika
 • dio svojih prava može svojom posebnom Odlukom prenijeti na potpredsjednike, sekretara i blagajnika
 • stara se o organizaciji i funkcioniranju radno-prvnih i statusnim pitanjima stručne službe Odbora SDA

Predsjednik Odbora je ujedno predsjednik i IO GO SDA Mostar

Član 24.

Potpredsjednici Odbora SDA pomažu predsjedniku u izvršavanju njegovih prava i dužnosti i vrše druge poslove određene odlukama Odbora i ovim Poslovnikom. Potpredsjednici se staraju o izvršavanju poslova iz nadležnosti Odbora SDA u određenim oblastima za koje su zaduženi u skladu sa zaključcima i odlukama Odbora i Izvršnog odbora i ovlaštenjima dobijenim od predsjednika. Potpredsjednici zamjenjuju predsjednika u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti prema redosljedu koji određuje predsjednik.

Član 25.

Sekretar Odbora SDA:

 • priprema sjednice Odbora i IO SDA prema uputama predsjednika ili na osnovu zaključaka Odbora ili Izvršnog odbora SDA
 • prati realizaciju i informiše predsjednika, potpredsjednike, Odbor i Izvršni odbor SDA o izvršavanju odluka i zaključaka Odbora i Izvršnog odbora SDA
 • stara se da materijal za sjednicu bude blagovremeno pripremljen i dostupan članovima Odbora i Izvršnog odbora SDA
 • stara se o dostavljanju zaključaka i odluka odbora i Izvršnog odbora SDA organima i organizacijama na koje se odnose.
 • odgovara za rad stručne službe

Sekretar Odbora SDA je ujedno i sekretar IO GO SDA.

V. SAZIVANJE I VOĐENJE SJEDNICA

Član 26.

Sjednice Odbora saziva i njima presjedava predsjednik Odbora ili potpredsjednik ili sekretar uz pismeno ovlaštenje predsjednika, prema Programu rada, na zahtjev podpresjednika ili više od 1/3 članova Odbora, predsjednika Asocijacije mladih SDA, predsjednika kluba vijećnika SDA, jednog Općinskog odbora SDA ili na vlastitu inicijativu kada ocjeni da za sazivanje sjednice postoji opravdana potreba.

Član 27.

Za sjednicu se dostavlja pisani poziv sa prijedlogom dnevnog reda i izvod iz zapisnika sa prethodne sjednice i materijali za predložene tačke dnevnog reda. Zapisnik i tačke dnevnog reda se mogu dostaviti i na samoj sjednici. Pozive za sjednicu potpisuje predsjednik ili osoba koju je ovlastio.
Pozivi se dostavljaju najkasnije tri dana prije sjednice, osim u hitnim slučajevima.

Član 28.

Na sjednice se pored članova Odbora mogu pozivati i druga lica zavisno od dnevnog reda (proširena sjednica) o čemu odlučuje predsjednik Odbora.

Član 29.

Sjednica se može održati ako joj prisustvuje nadpolovična većina članova Odbora. Odluke i zaključci se donose većinom glasova prisutnih članova. Za učešće u raspravi po pojedinim pitanjima član Odbora mora prethodno zatražiti odobrenje predsjednika. Predsjedavajući daje riječ članovima Odbora po redosljedu javljanja za riječ. Član Odbora ima pravo na repliku, kada smatra da je drugi član Odbora iznio neprihvatljiv stav, pogrešnu političku ocjenu stanja ili naveo pogrešne podatke. Replicirati se može samo uz predhodno odobrenje presjedavajućeg. Presjedavajući ima pravo uskratiti pravo na ponovnu repliku, opomenuti člana odbora koji narušava red na sjednici, oduzeti mu riječ ukoliko narušava red na sjednici i već je opomenut, te udaljiti ga sa sjednice ako mu je već izrečena mjera oduzimanja riječi ili ako grubo ometa i sprječava rad sjednice.

Presjedavajući prati i usmjerava tok rasprave, ukoliko ocjeni da ona odstupa od utvrđenog dnevnog reda može i oduzet riječ govorniku ako se rasprava mimo dnevnog reda nastavi nakon njegovog upozorenja. Trajanje diskusije može se vremenski ograničiti, o čemu odlučuje Odbor, od slučaja do slučaja.

Član 30.

Glasanje na sjednici se vrši javno, izjašnjavanjem ZA; PROTIV ili UZDRŽAN

Odbor može odlučiti da se o pojedinim pitanjima glasa tajno. Kada odluči da se glasa tajno, Odbor će iz reda svojih članova odmah imenovati birački odbor koji će provesti glasanje. Tajno se glasa u slučajevima gdje je predviđeno Pravilima izbornog postupka SDA u članu 2. i 3.

Član 31.

U toku sjednice vodi se zapisnik. Zapisnik sadrži osnovne podatke o mjestu i vremenu održavanja sjednice, imenima prisutnih i odsutnih članova sa navođenjem razloga izostanka, imenima drugih lica i razlog njihovog prisustva, odlukama i zaključcima donesenim po pojedinim pitanjima sa navođenjem rezultata glasanja.

Zapisnik potpisuje zapisničar i predsjednik Odbora. Sjednice se snimaju audio zapisom koji ostaje u arhivi GO SDA Mostar.

VI. OSNIVANJE I RAD SAVJETA I KOMISIJA

Član 32.

Odbor može osnivati savjete, komisije i druga radna tijela prema potrebi. Ta radna tijela mogu biti stalna ili privremena, što se utvrđuje Odlukom o osnivanju, kao što su:

 • pravni savjet
 • ekonomski savjet
 • savjet za boračka pitanja
 • savjet za obrazovanje i kulturu
 • kadrovska komisija

Za članove savjeta biraju se ljudi od ugleda u mjestu gdje žive. Za članove komisija biraju se eksperti iz oblasti za koje se komisije biraju. Članovi odbora mogu uzeti učešće u radu komisija koje bira Odbor, ali bez prava glasa. Savjeti i komisije dužni su Odboru svake godine podnositi izvještaj o svome radu.

Član 33.

Opštinski odbori predlažu Odbore, svoje predstavnike u savjete, komisije i druga tijela koja bira Odbor.

Član 34.

O vođenju kadrovske politike Odbor može donijeti (na prijedlog Kadrovske komisije) poseban pravilnik koji mora biti u skladu sa pravilnikom Predsjedništva.

Član 35.

Kadrovsku politiku Odbor provodi preko Kadrovske komisije Odbora, koju on imenuje. Kadrovska komisija broji sedam (7) članova.

Član 36.

Odbor po pribavljenom mišljenju kadrovske komisije:

a) utvrđuje prijedlog potencijalnih kandidata za:

 • Gradsko Vijeće, Kantonalnu skupštinu i Parlamente FBiH i BiH na općim i lokalnim izborima
 • Funkcije u radnim tijelima gradskog Vijeća i Skupštine HNK
 • Funkcije u upravljačkim tijelima javnih preduzeća
 • Članove upravljačkih tijela u javnim ustanovama gradskog i kantonalnog značaja
 • Funkcioneri u centralnim organima SDA

b) odlučuje o:

 • imenovanju povjerenika ili povjereništava u opštinskim odborima SDA
 • imenovanju Izborne komisije za Odbor u skladu sa Pravilima izbornog postupka SDA

c) predlaže:

 • kandidate za predsjednika Odbora u skladu sa pravilima izbornog postupka SDA
 • kandidate za delegate i goste kongresa SDA iz opštinskih organizacija SDA
 • kandidate za članove Glavnog odbora SDA

VII. MATERIJALNO – FINANSIJSKO POSLOVANJE

Član 37.

Finansijska sredstva osiguravaju se iz izvora predviđenih u čl. 103 Statuta Stranke.

Član 38.

Finansijsko poslovanje vrši se na osnovu čl. 104 Statuta, Finansijskog plana i na osnovu Pravilnika o finansijskom poslovanju kojeg usvaja Odbor.

VIII. INFORMISANJE

Član 39.

Informisanje članstva stranke se vrši putem glasila stranke i sredstava javnog informisanja, kao i putem informativnih materijala i saopćenja Odbora i Izvršnog odbora SDA.

IX. ZAVRŠNE ODREDBE

Član 40.

Savjet i druga tijela Odbora mogu donijeti svoje Poslovnike o radu koji ne mogu biti u suprotnosti sa ovim Poslovnikom. Ukoliko neka pitanja nisu regulisana tim poslovnicima shodno se primjenjuju odredbe ovog poslovnika.

Član 41.

Pitanja koja nisu regulisana ovim Poslovnikom Odbor će regulisati posebnim zaključkom u skladu sa ovim Poslovnikom.

Član 42.

Izmjene i dopune Poslovnika uređuju se na isti način kao i ovaj Poslovnik.

Član 43.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja, a dužni su ga sprovoditi svi članovi Odbora.

 

Predsjednik Zijad Hadžiomerović